Adatkezelési tájékoztató

Elfogadás dátuma: 2023.04.17.

 

 

Preambulum

 

Adatkezelő

Név: Brandprogress Kft. (továbbá: Társaság)

Székhely: 1138 Budapest, Tomori köz 14-16.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1138 Budapest, Tomori köz 14-16.

E-mail: gooodtools.mail@gmail.com

Telefonszám: +36/304925872

Honlap: www.goodtoolsgroup.hu

Webshop: www.webshop.goodtoolsgroup.hu

 

Tárhelyszolgáltató

Név: UFO-Tech Kft.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.

E-mail: info@ufotech.hu

Telefonszám: +36 30 2156737

 

A webshop és honlap üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása és értelmezése

 

A jelen dokumentum a www.goodtoolsgroup.hu honlap és www.webshop.goodtoolsgroup.hu webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 1. Ön: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított természetes személy, továbbá a közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy (továbbá: érintett / Felhasználó);
 2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. különleges személyes adat: olyan személyes adat, amely faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utal, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;
 4. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 5. adatállomány: a nyilvántartási rendszerben kezelt adatok összessége;
 6. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 11. IP-cím: egyedi hálózati azonosító, amely az internethasználathoz szükséges TCP/IP – hálózati protokollt használó eszközök egymás közötti azonosítására szolgál. Minden internetre csatlakozó informatikai eszköz rendelkezik egyedi IP címmel, amelyen keresztül azonosítható;
 12. süti (cookie): olyan adatcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalomszerver állít elő, és ad át a webböngésző programnak. A sütik információt tartalmazhatnak az adott internetes szerveren végzett keresésekről, megadott információkról, melyek a szerveren is tárolásra kerülnek. A sütik használatának elsődleges célja a felhasználói profilinformációk tárolása, mellyel elsősorban a felhasználó által kedvelt beállítások őrződnek meg, így a felhasználó a megszokott módon férhet hozzá az internetes oldalhoz. A sütiket a böngészőprogram egy elkülönített könyvtárban tárolja az érintett által használt eszközökön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon stb.). A süti egyértelműen azonosítja és a webszerver számára felismerhetővé teszi a felhasználót, és az általa az interneten használt eszközt. A GDPR a személyes adatok közé sorolja a felhasználó által használt eszközre kerülő cookie- és egyéb azonosítókat is.
 13. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja;
 14. Felügyeleti Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

 

Az adatkezelés alapelvei és a felelősség

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett/Ön számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”).

 

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).

 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”).

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az Adatkezelő felel a jogszabályoknak való megfelelésért, továbbá az azoknak való megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

 

Az Adatkezelő az adatkezelésről nyilvántartást vezet. Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat megőrizni. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha a tájékoztató hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy nem naprakész, illetve pontatlan, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

Az adatkezelés célja és alapvetése

 

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, regisztráció, rendelés, szállítás, marketing. Az Adatkezelők csak a jelen tájékoztatóban meghatározott mértékben és módon kezelnek személyes adatot.

 

Adatkezelői adatvédelmi nyilatkozatok

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a kapcsolatfelvétel-kapcsolattartás, a webshopon történő megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, rendelésekhez, vagy korábbi vásárlásokhoz köthető kedvezmények és akciók biztosítása, nyereményjátékok lebonyolítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolhatja. Adatait harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként, működik közre, például futárszolgálat, szerződött biztonsági szolgálat, könyvelő iroda, stb., aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult más célra felhasználni, tárolni, illetve bárki részére tovább adni. Az Adatkezelő kizárólag csak olyan harmadik félnek továbbíthat adatokat és csak és kizárólag olyan mértékben, melyek a Társaság vállalt kötelezettségeinek teljesítésekhez szükségszerűek. Minden ilyen harmadik féllel az Adatkezelőnek kötelessége adatkezelésről szóló megállapodást kötni. Az Adatkezelő köteles a jelen Adatkezelési tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban megjeleníteni a teljesítéshez szükségesen bevont valamennyi harmadik felet és azok elérhetőségeit.

Adatkezelőnek kötelessége valamennyi munkatárásával az Adatvédelmi Szabályzatot megismertetnie, elfogadtatnia és a szükséges erre vonatkozó jognyilatkozatokat valamennyi érintett dolgozójával ellenjegyeztetnie.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse a honlapon és a webshopon megjelenített tájékoztatóval.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adattörlési felszólításakor köteles ennek tényéről, valamennyi az érintett adatait esetlegesen még tároló szerződött harmadik féllel is tudatni, és minden lehetséges jogi eszközzel fellépni az érintett adatainak, valamennyi helyről, a hatályos jogszabályoknak megfelelő törlése véget.

Az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak, az Adatvédelmi Szabályzatnak és jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően biztosítja az érintett ügyfél részére a kezelt adataihoz való hozzáférést és módosítást, melyet a jelen tájékoztató egy külön pontja részletez.

 

Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatok

Valamennyi webshopon regisztrált érintett a regisztrálással együtt a jelen Adatkezelési tájékoztatót elfogadottnak tekinti, azzal egyetért, egyúttal nyilatkozik és elismeri, hogy a 18. életévét betöltött, cselekvőképes és önálló nyilatkozat megtételére jogosult személy.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általános szerződési feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása feltétele a webáruházból történő vásárlásnak.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mindenkori Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakat fogadja el, így az azokban bekövetkező változásokat követően (pl. futárcég, vagy szerver szolgáltató váltás, új elérhetőségek…) nem kell minden alkalommal új elfogadó nyilatkozatot kitöltenie. Valamennyi érintett a webáruházban közzétett Adatvédelem, vagy ÁSZF menü pontban tájékozódhat az aktuális szabályok részleteiről.

Valamennyi érintett Felhasználó a személyes adatait önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére a regisztráció, a vásárlás, illetve a Társasággal történő kapcsolattartása során. Ennek okán az érintettek kötelesek adataik közlésekor fokozatosan ügyelni azok valódiságára és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének, melyekért a Társaság nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

Valótlan, vagy megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamely érintett Felhasználó bűncselekményt követ el, vagy Társaságunk rendszerét támadja, az érintett Felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatai haladéktalanul törlésre kerülnek, vagy a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartamáig megőrzésre kerülhetnek.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak törlését követően a Társaságnak a továbbiakban nem áll módjában értesítést küldeni az esetleges termék visszahívások kapcsán sem. Az adatok törlése nem befolyásolja a vevő kellékszavatossági, garanciális, jótállási, vagy elállásra való jogosultságait, de azokat, a törlést követően kizárólag a vásárlást tényét igazoló számla bemutatásával lehetséges érvényesíteni.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru személyes, vagy átadási pontban történő felvétele esetén, az áruátvétel helyszínén kamera, vagy beléptető rendszer működhet. Ezek működéséről minden esetben a szóban forgó átvételi pont üzemeltetőitől kérhet részletes tájékoztatást. Az ilyen módon rögzített adatok, felhasználás hiányában maximum 30 napig tárolhatók.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bíróság, az ügyészség és egyéb megfelelő jogkörrel bíró hatóságok tájékoztatás adás, adatok közlés vagy irat rendelkezésre bocsátás miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben az Adatkezelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az érintett vállalja, hogy bármilyen személyes adatait érintő kérdésben, lehetőség szerint elsődlegesen az Adatkezelőt keresi meg a Preambulumban rögzített elérhetőségek valamelyikén, és törekszik a vitás ügyek békés úton történő rendezésére.

 

Az adatkezelés jogalapja általánosságban

 

Az adatkezelés jogalapja lehet:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; /GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont/
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; /GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont/
 6. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont/

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett/Ön hozzájárulása, az Ön személyes adatait az Adatkezelő az érintett előzetes konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása alapján kezeli kizárólag a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten.

Ennek megfelelően az Ön hozzájárulása:

 1. önkéntes: a hozzájárulás önkéntessége érdekében az Önnek lehetősége van a szabad, befolyásmentes választásra, illetve az Adatkezelő biztosítja bárminemű következmény nélkül a hozzájárulás megtagadására vagy visszavonására vonatkozó lehetőséget;
 2. konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, azaz a tájékoztatás tartalmazza:
 • az Adatkezelő adatai;
 • az adatkezelés célja;
 • a kezelt adatok típusa;
 • a hozzájárulás visszavonásának lehetősége és annak módja;
 • a szolgáltatás teljesítéséhez melyek a feltétlenül szükséges adatok;
 • az adatkezelés konkrét célt szolgál;
 • az adatvédelmi tájékoztatás egyértelmű és egyszerű nyelvezetű, ami a honlapon jól látható helyen feltüntetésre kerül.
 1. a hozzájárulás visszavonható és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismerteti. A hozzájárulás visszavonásakor az Adatkezelő biztosítja az adatok törlését, kivéve, ha másik jogalap lehetővé ezeknek az adatoknak a kezelését.

Ha az érintett beleegyezik a személyes adatai kezelésébe, az adatokat az Adatkezelő kizárólag azon célokra használhatja fel, amelyekre az érintett a beleegyezését adta.

Amennyiben az adatkezelés több célból történt, az Adatkezelő nem használhatja a személyes adatokat azon célból, amelyre vonatkozóan a hozzájárulást visszavonták, vagy egyik célból sem, a hozzájárulás visszavonásának jellegétől függően.

Különleges személyes adat esetén az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása /GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont/, illetve ennek hiányában az Ön jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges/GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont/.

 

A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja alább az adott egyes adatkezeléseknél megnevezésre kerül.

 

Az adatkezelés szabályai

 

Általános szabályok

 

 1. A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésre. Az Ön felelőssége a személyes adatainak valós, helyes és pontos megadása, amelyet az Adatkezelő ellenőrizni köteles.
 2. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő a személyes adatok törlését indokolatlan késedelem nélkül hajtja végre, azonban bizonyos adatokat az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.
 3. Jogszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az Ön által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az érintett/Ön személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi jogszabálysértés felmerülése esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
 4. Bíróságnak vagy más hatóságnak a személyes adat törlését elrendelő jogerős határozata alapján a személyes adat törlést az Adatkezelő végrehajtja.
 5. Bíróság, ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAV, rendőrség) megkeresése alapján az Adatkezelő köteles az adatszolgáltatási/iratkiadási kötelezettségét teljesíteni a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
 6. A személyes adatokat az Adatkezelők vezető tisztségviselői, szerződött jogászai, megbízottjai, szerződésben álló szolgáltató, illetve állandó megbízott ügyvédjei ismerhetik meg célhozkötötten és csak a szükséges arányban.

 

A honlapon (www.goodtoolsgroup.hu) történő adatkezelés szabályai

 

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy tevékenységének jelen tájékoztatóban meghatározott ellátása során tudomásukra jutó személyes adatokat és minden olyan további információt, amely az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenysége során tudomására jut, bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feladatok ellátása érdekében használja fel.

 

A kezelt adatok köre

 

Kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás és információszerzés a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a megadott email címen (goodtools.mail@gmail.com) keresztül.

Kezelt adatok: Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Az Adatkezelő a nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást – jogi kötelezettségének teljesítése kivételével – kizárólag az érintett hozzájárulásával ad ki. Az érintettre vonatkozó személyes adatot tartalmazó elektronikus nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsol össze. A honlapra való belépéssel az érintett számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak internet címéről (IP) naplófájl készül, mely adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Az Adatkezelő a honlap működtetésekor a GDPR rendelkezéseinek figyelembevételével gondoskodnak az adatfeldolgozások során az érintettek magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető jogainak és szabadságjogainak védelméről.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatkezelés céljának elérése érdekében átadott személyes adatok csak olyan személyek számára legyenek elérhetőek, akiknek azzal meghatározott feladata van.

Adatkezelő a honlap üzemeltetése során szükséges minden intézkedést megtenni az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. Fizikai vagy műszaki incidens bekövetkezése esetén köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

 

A webshopon (www.webshop.goodtoolsgroup.hu) történő adatkezelés szabályai

 

Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy elolvasta és elfogadta az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozik, hogy az ott meghatározott személyes adatot megadja a szolgáltatás igénybevétele során. Bármilyen más adatot, amelyet a szolgáltatás igénybevétele során közöl, az önkéntesen megadott információnak minősül, amely kapcsán hozzájárul ahhoz, hogy a webshop üzemeltetője kizárólag a szolgáltatás nyújtása (válasz) érdekében felhasználja.

A tájékoztató tudomásul vételét, az esetleges adatkezeléshez való hozzájárulást Ön az internetes honlap megtekintése során egy erre vonatkozó négyzet bejelölésével, illetve az ott lévő adatlapon lévő, a jelen tájékoztatóban meghatározott és az igénybe venni kívánt szállítási mód szerinti személyes adatainak megadásával és az ott tett hozzájáruló nyilatkozatával jelzi. 

Az Adatkezelő a nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást – jogi kötelezettségének teljesítése kivételével – kizárólag az érintett hozzájárulásával ad ki. Az érintettre vonatkozó személyes adatot tartalmazó elektronikus nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsol össze. A webshopra való belépéssel az érintett számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak internet címéről (IP) naplófájl készül, mely adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 

Az Adatkezelő a webshop működtetésekor a GDPR rendelkezéseinek figyelembevételével gondoskodnak az adatfeldolgozások során az érintettek magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető jogainak és szabadságjogainak védelméről.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatkezelés céljának elérése érdekében átadott személyes adatok csak olyan személyek számára legyenek elérhetőek, akiknek azzal meghatározott feladata van.

Adatkezelő a webshop üzemeltetése során szükséges minden intézkedést megtenni az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. Fizikai vagy műszaki incidens bekövetkezése esetén köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy tevékenységének jelen tájékoztatóban meghatározott ellátása során tudomásukra jutó személyes adatokat és minden olyan további információt, amely az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenysége során tudomására jut, bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feladatok ellátása érdekében használja fel.

 

A kezelt adatok köre

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben

 

Adatkezelés regisztráció esetén

Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Adatkezelés regisztrációval történő rendelés esetén

Az adatkezelés célja: A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt áru jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama: A megrendelés adatait a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a

rendeléstől számított nyolc évig kezeljük. A kiszállítási adatokat a Ptk. általános elévülési idejéhez igazodva öt évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 

Adatkezelés regisztráció nélküli rendelés esetén

Az adatkezelés célja: A vásárlás során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezeléssel összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Adatkezelés szállításnál

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a saját weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói:

 • A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

 • A címzett megnevezése: Packeta Hungary Kft.

A címzett székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 2.

A címzett telefonszáma: +36 1 400 8806

A címzett e-mail címe: info@packeta.hu

 1. címzett weboldala: www.packeta.hu

 

 • A címzett megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A címzett székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

A címzett telefonszáma: +36 1/999-0-369

A címzett e-mail címe: info@foxpost.hu

A címzett weboldala: www.foxpost.hu

 

 • A címzett megnevezése: Express One Hungary kft

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület

Adószám: 13947109-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Telefonszám: +36 1 8 777 400

Email: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Web: www.expressone.hu

 

Adatkezelés számlázásnál

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, jogi személy esetén adószám

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály kötelezettség teljesítése, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás és információszerzés a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a megadott email címen (goodtools.mail@gmail.com) keresztül.

Kezelt adatok: Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Reklám és marketing érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

 

Adatkezelés a személyre szabott reklámoknál egyéni kedvezménynél

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Adatkezelés hírlevélnél

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Adatkezelés Remarketing

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap és a webshop használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Tárhelyszolgáltatás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UFO-Tech Kft.

Levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.

Elérhetősége: +36 30 2156737, info@ufotech.hu

Weboldala: https://www.ufo.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail címe: info@szamlazz.hu

Weboldala: https://www.szamlazz.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok

nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: ÁSZ Kft.

Székhelye: 1138 Budapest, Tomori köz 14-16.

Adószáma: 10878015-1-41

Cégjegyzékszáma: 01-09-267208

Telefonszáma: +36/304925872

Továbbított adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

Hírlevéllel kapcsolatos adatfeldolgozás

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenységet az Adatkezelő végzi.

Az Adatkezelővel közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek során az Adatkezelő az érintett nevét és e-mail címét, címét, telefonszámát a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli.

 

 

Cookies (sütik)

Az egyes szolgáltatások egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a felhasználók számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azok más célra nem kerülnek igénybevételre. A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad eligazítást – a szolgáltatások igénybevételének nem akadálya.

A cookie-k jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap és a webshop által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
 • Referer cookie-k: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
 • Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
 • Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
 • Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
 • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 • Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
 • Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
 • Kiléptetés cookie: Az opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
 • Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
 • Remarketing cookie-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 • Safari:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 • Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

 • Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Adatbiztonsági kérdések

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján a Felhasználók egyes adatai személyes adatok, más adatok 9. cikk (1) bekezdése alapján különleges adatok (jellemzően szakszervezeti tagságra vonatkozó vagy az esettől függően egészségügyi adatok), amelynek kezelése korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges.

Ennek érdekében az Adatkezelő a következő szervezési és biztonsági intézkedéseket teszi:

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében az Adatkezelő jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket és tűzfallal védett informatikai rendszert használ.

A személyes adatokhoz csak az Adatkezelők vezető tisztségviselői és az ügy ellátásával érintett feladatkörrel rendelkező munkavállalói, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint megbízott ügyvédjei férhetnek hozzá célhozkötötten és a szükséges arányban. A személyes adatok jelszóval ellátott, külön e célból fejlesztett informatikai adatbázisban kerülnek tárolásra saját szerveren, a papíron átadott iratokat emellett papír alapon is.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok tárolásának biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelések során keletkező papír alapú dokumentumok és az abban szereplő személyes adatok tárolása elzárt szekrényben történik, ahhoz csak az Adatkezelő, és az Adatkezelőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak hozzáférni.

A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatótól eltérő célra nem használhatják.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

A tájékoztatáshoz való jog

Az érintett az Adatkezelő elérhetőségen keresztül, írásban vagy más bizonyítható módon kérheti, hogy az Adatkezelő a tájékoztassa:

 • az Adatkezelő által ismert személyes adatairól,
 • az előző bekezdésben megjelölt személyes adatok forrásáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelési céljáról,
 • az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről,
 • az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg az Adatkezelő, ebben az esetben a jogszabályhely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a Preambulumban feltüntetett elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy, ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, kiegészítse valamely személyes adatát (pl. megváltozott e-mail címe stb.).

 

A törléshez való jog

Az érintett a Preambulumban feltüntetett elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő valamely személyes adatát törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdés szerinti, alább felsorolt feltételek valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A kérelem nem teljesíthető abban az esetben, ha az Adatkezelő jogszabály által előírt kötelező személyes adatkezelést végez.

 

A korlátozáshoz való jog

Az érintett a Preambulumban feltüntetett elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja, amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdés szerinti, alább felsorolt feltételek valamelyike fennáll:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő köteles az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett a Preambulumban feltüntetett elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a hozzájáruláson alapuló személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését, amelyeket egy másik Adatkezelőnek elküldhet.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a Preambulumban feltüntetett elérhetőségen keresztül, saját helyzetével kapcsolatos okból, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján (közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogos érdek) alapuló adatkezelés ellen.

 

Jogorvoslat

 

Az érintett a Preambulumban feltüntetett elérhetőségen keresztül, írásban tájékoztatást, kérdést intézhet az Adatkezelőhöz. Az érintett kérelme nyomán az Adatkezelő a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és az érintetettet írásban vagy – elektronikus úton érkezett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti. Amennyiben intézkedés nem történik, úgy a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

telefon: +36-1-391-1400

fax: +36-1-391-1410

honlap: www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap és webshop módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés eseténű, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.